top of page
  • 作家相片店長

Pokemon 奶黃月餅 x 東海堂


Pokemon 奶黃月餅 x 東海堂
Pokemon 奶黃月餅 x 東海堂

奶黃月餅到手!今日終於有時間去攞☺月餅係其次,最重要係個外盒同埋個環保袋😂所以買左既朋友仔記得Check下個外盒同環保袋有冇問題,因為我知道有朋友仔拎左個盒番屋企先發現個盒凹左😧應該要換都幾難,所以記得攞果陣要Check清楚。Pokemon 奶黃月餅 x 東海堂
Pokemon 奶黃月餅 x 東海堂

Pokemon 奶黃月餅 x 東海堂
Pokemon 奶黃月餅 x 東海堂
67 次查看0 則留言

댓글


bottom of page